Ga naar de inhoud
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden
Voorrangsregeling
Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende bestelvoorwaarden van de koper. Afwijkende bedingen en/of bijkomende voorwaarden zijn slechts bindend voor de verkoper, wanneer ze schriftelijk aanvaard werden.
Offertes – bestekken – bestellingen
Alle offertes, prijsopgaven en bestekken zijn vrijblijvend en verbinden de verkoper slechts na schriftelijke bevestiging. Prijsopgaven zijn steeds voor herziening vatbaar. Eventuele prijswijzigingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de koper. De koper wordt onweerlegbaar vermoed in te stemmen met de inhoud van de verkoopbevestiging van de verkoper. Door de ondertekening van het bestek wordt toestemming gegeven om eventuele foto’s van de schrijnwerken op de website te publiceren.
Leveringen
Leveringstermijnen worden ten titel van inlichting vermeld en zijn niet bindend. De levering van goederen geschiedt op het ogenblik dat ze op de overeengekomen plaats afgeleverd of door de koper in ontvangst genomen worden.
Indien de koper verzuimt de goederen af te halen of weigert ze in ontvangst te nemen, blijven ze op risico van de koper opgeslagen.
Indien de koper het vervoer van de goederen op zich neemt, is dit op risico van de koper.
Zekerheden
De verkoper behoudt zich het recht voor ten allen tijde zekerheden tot betaling te eisen die de goede uitvoering van de verbintenissen van de koper waarborgen.
De verkoper is gerechtigd bestellingen of nog te leveren gedeelten ervan te annuleren en de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang zulke zekerheden niet werden gegeven, onverminderd zijn recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te beëindigen.
Facturen – Betalingen
Alle betalingen geschieden uitsluitend op de bankrekening van de verkoper. Indien de koper een factuur ontvangt met de vermelding “nieuw bankrekeningnummer”, dan moet de koper het vermelde bankrekeningnummer, voor iedere betaling, controleren met de verkoper om factuurvervalsing te vermijden.
Een andere wijze van betaling in het verleden brengt niet mee dat van deze clausule wordt afgezien. Het bedrag van de facturen zal bij gebreke aan betaling op de vervaldag ten titel van forfaitaire schadevergoeding verhoogd worden met 10 % van rechtswege en zonder ingebrekestelling met een minimum van 100 euro en een maximum van 1.250 euro. Tevens zal bij niet betaling op de vervaldag een verwijlintrest van 15 % per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningkosten zijn ten laste van de koper. De niet betaling van een factuur op haar vervaldag maakt alle andere nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
Zichtbare en verborgen gebreken
Geen enkele klacht van de koper nopens zichtbare gebreken wordt in aanmerking genomen, indien ze niet schriftelijk de dag van de levering ter kennis werd gebracht. Klachten betreffende verborgen gebreken dienen de verkoper te worden medegedeeld bij aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen volgend op de ontdekking van het gebrek en ten laatste 1 maand na de levering. Bij gegrond bevonden klachten is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het vervangen van de niet-overeenstemmende goederen of tot de aanvulling van de ontbrekende goederen met uitsluiting van enige vergoeding voor gevolgschade.
Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de verkochte goederen blijft de verkoper voorbehouden tot op het ogenblik van de volledige vereffening van alle vorderingen. Zolang dit niet het geval is, is het de koper verboden, de goederen te vervreemden, te verpanden, uit te lenen of er op één of andere wijze over te beschikken. De koper draagt niettemin alle risico’s inzake verlies of beschadiging van de goederen, ongeacht de oorzaak. Zolang de koopprijs niet volledig betaald is, verbindt de koper zich ertoe het goed ter beschikking te houden van de verkoper in volmaakte staat van onderhoud. Ingeval van dreigend faillissement van de koper alsook bij inbeslagname of bij iedere waardevermindering van het goed, moet de koper de verkoper schriftelijk inlichten binnen de 24 uur.
Uitdrukkelijk ontbindend beding
De verkoper behoudt zich het recht voor elke verkoop ontbonden te verklaren van rechtswege en zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, ongeacht de reden of omstandigheid die de verkoper kan benadelen. Indien de verkoper van dit recht gebruik maakt zal de koopovereenkomst van rechtswege zijn ontbonden op de datum van verzending van een aangetekende brief die daartoe aan de koper wordt gericht en zal de verkoper gerechtigd zijn de geleverde goederen op te halen of terug te vorderen. De voorschotten blijven de verkoper verworven ten titel van schadevergoeding voor de wederverkoop, ongeacht het recht een bijkomende schadevergoeding te vorderen.
Bevoegdheid en toepasselijk recht
Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de woonplaats van de verkoper bevoegd, naar keuze van de verkoper voor wat betreft het kanton. Enkel het Belgisch Recht is van toepassing.